Sunday, May 3, 2009

Kuliah Minggu 1 (20 April 2009)

Tajuk: Pengenalan Kursus, Pengenalan Kajian Tindakan

Seorang guru yang profesional akan sentiasa cuba mempertingkatkan imej, status dan pengetahuan kendirinya. Peningkatan profesional kendiri boleh dilakukan oleh seorang guru melalui banyak cara. Salah satu cara yang berkesan adalah melalui proses kajian tindakan.

Satu cara guru boleh meningkatkan profesionalisme kendiri ialah dengan sentiasa membuat kajian tindakan. Kajian tindakan ialah satu bidang kajian berbentuk refleksi kendiri yang perlu diamalkan oleh setiap guru. Ia boleh dijalankan secara kumpulan dan secara usahasama atau secara individu. Tujuan utama penyelidikan tindakan ialah untuk mengesan dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkait dengan amalan-amalan pendidikan atau amalan-amalan sosial. Ia melibatkan proses merancang, bertindak, memerhati dan membuat refleksi. Proses merancang terdiri daripada proses menganalisa masalah dan membuat perancangan yang strategik. Dalam proses pemerhatian, guru perlu membuat penilaian terhadap tingkah laku yang diperhatikan dengan kaedah-kaedah dan teknik-teknik yang sesuai. Langkah terakhir dalam penyelidikan tindakan ialah untuk menganalisis dan mengintepretasi dapatan penyelidikan tindakan secara keseluruhan.
Ciri-ciri Penyelidikan Tindakan
1. Penyelidikan tindakan ialah lebih kepada proses renungan kendiri.
2. Proses penyelidikan tindakan mengaitkan teori-teori dan amalan-amalan pendidikan.
3. Dalam proses ini, penggunaan dan penyimpanan data dibuat secara sistematik.
4. Proses penyelidikan tindakan tertumpu kepada penyelesaian masalah-masalah yang wujud dalam bilik darjah.
5. Dalam penyelidikan tindakan, para penyelidik tidak perlu membukti sesuatu hipotesis.

Tujuan Penyelidikan Tindakan
1. Tujuan utama penyelidikan tindakan ialah untuk menyelesaikan masalah­masalah spesifik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
2. Masalah spesifik ini biasanya memfokus kepada amalan-amalan pendidikan dalam bilik darjah.
3. Satu lagi tujuan penyelidikan tindakan adalah untuk mencuba kaedah-kaedah pengajaran yang baru.
4. Ia juga dapat meningkatkan kemahiran penyelidikan para guru

No comments:

Post a Comment